Složení pryskyřice pro MSLA 3D tisk

Pryskyřice pro MSLA 3D tisk hraje velkou roli v procesu tvorby detailních a přesných výtisků. Pochopení složení a vlastností pryskyřice je nezbytné pro dosažení optimálních výsledků a výběr správného materiálu pro váš projekt. Ale v první řadě si řekneme něco o bezpečnosti.

Bezpečnost práce s pryskyřicí pro MSLA tiskárny:

Práce s pryskyřicí pro MSLA tiskárny vyžaduje opatrnost a dodržování bezpečnostních pokynů, aby se minimalizovalo riziko expozice a zdravotních komplikací.

Ochranné pomůcky:

 • Rukavice: Noste nitrilové nebo latexové rukavice po celou dobu manipulace s pryskyřicí, aby se zabránilo přímému kontaktu s kůží.
 • Ochranné brýle: Používejte ochranné brýle, které chrání vaše oči před stříkající pryskyřicí a UV zářením z 3D tiskárny.
 • Respirátor: V případě práce s velkým množstvím pryskyřice nebo v poorly větraném prostoru zvažte použití respirátoru s aktivním uhlíkovým filtrem, abyste se ochránili před vdechováním par.
 • Oblečení: Noste ochranný oděv, jako je laboratorní plášť nebo rukávky, abyste ochránili své oblečení a pokožku.

Manipulace s pryskyřicí:

 • Pracovní prostor: Pracujte v dobře větraném prostoru, ideálně s odsáváním par.
 • Udržujte čistotu: Udržujte svůj pracovní prostor čistý a bez pryskyřice. Okamžitě vylijte rozlité pryskyřice pomocí absorpčního materiálu, jako je papírová utěrka nebo písek.
 • Skladování: Skladujte pryskyřici v těsně uzavřených nádobách na chladném, tmavém a suchém místě.
 • Znečištění: Pokud se pryskyřice dostane na pokožku, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se pryskyřice dostane do očí, důkladně je propláchněte vodou po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Zdravotní rizika:

 • Alergické reakce: Někteří lidé mohou být alergičtí na pryskyřici a mohou se u nich objevit kožní podráždění, vyrážky nebo dýchací potíže.
 • Dráždění: Pryskyřice může dráždit kůži, oči a sliznice. Dlouhodobý kontakt s pryskyřicí může vést k dermatitidě, zánětu očí a dalším zdravotním problémům.
 • Inhalace: Vdechování par pryskyřice může vést k dýchacím potížím, závratím, nevolnosti a bolestem hlavy.

Důležité:

 • Před manipulací s pryskyřicí si vždy přečtěte bezpečnostní list materiálu (SDS) a dodržujte pokyny výrobce.
 • V případě jakýchkoli zdravotních potíží po expozici pryskyřici vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Dodržováním výše uvedených bezpečnostních pokynů a používáním zdravého rozumu minimalizujete rizika spojená s prací s pryskyřicí pro MSLA tiskárny a zajistíte si bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Hlavní složky pryskyřice:

 • Jádro pryskyřice:
  • Monomery a oligomery: Hlavní stavební bloky pryskyřice, které se polymerizují po vystavení světlu. Akryláty, epoxidy a urethan methakryláty jsou běžné typy monomerů v MSLA pryskyřicích.
  • Viskozita, tvrdost a odolnost proti rozpouštědlům jádra pryskyřice ovlivňují vlastnosti konečného tisku.
 • Fotoiniciátory:
  • Absorbují UV světlo a iniciují polymeraci monomerů. Typ a množství fotoiniciátoru ovlivňují rychlost a kvalitu vytvrzování.
 • Aditiva:
  • Zlepšují vlastnosti pryskyřice, jako je stabilita, tekutost, mechanické vlastnosti a barva. Běžná aditiva zahrnují barviva, zpomalovače polymerace, inhibitory UV záření a změkčovadla.

Další složky:

 • Inhibitory polymerace: Zpomaluji polymeraci pro dosažení delší doby gelace a zabraňují předčasnému vytvrzování.
 • Antioxidanty: Chrání pryskyřici před degradací způsobenou oxidací.
 • Stabilizátory: Zlepšují stabilitu pryskyřice a zabraňují jejímu zbarvení nebo zkažení.

Existují i ​​další důležité komponenty, které ovlivňují vlastnosti a chování materiálu:

1. Zpomalovače polymerace:

 • Tyto přísady záměrně zpomalují proces polymerace, čímž se prodlužuje doba gelace pryskyřice.
 • Doba gelace je čas, který pryskyřice potřebuje k přechodu z tekutého do pevného stavu po vystavení UV světlu.
 • Delší doba gelace umožňuje lepší roztékání pryskyřice a vyplňování detailů tisku, čímž se snižuje riziko zanesení a zkreslení.
 • Na druhou stranu delší doba gelace vede k delším dobám tisku.

2. Antioxidanty:

 • Chrání pryskyřici před degradací způsobenou oxidací.
 • Oxidace může vést ke zbarvení, zhoršení mechanických vlastností a zkrácení doby použitelnosti pryskyřice.
 • Antioxidanty neutralizují volné radikály, které způsobují oxidaci, a tím prodlužují životnost pryskyřice a udržují ji stabilní.

3. Stabilizátory:

 • Tyto přísady slouží k regulaci stability pryskyřice a zabraňují jejímu zbarvení nebo zkažení.
 • Stabilizátory mohou fungovat různými způsoby, například neutralizací kyseliných nebo zásaditých nečistot, které by mohly vést k degradaci pryskyřice.
 • Stabilizovaná pryskyřice má delší dobu použitelnosti a konzistentnější vlastnosti tisku.

4. Barviva:

 • Používají se k dodání barvy pryskyřici.
 • Barviva mohou být organická nebo anorganická a jsou dostupná v široké škále barev a odstínů.
 • Barevná pryskyřice umožňuje kreativní vyjádření a personalizaci 3D výtisků.

5. Plniva:

 • Přidávají se do pryskyřice pro zlepšení jejích mechanických vlastností, jako je pevnost, tuhost a odolnost proti opotřebení.
 • Běžná plniva zahrnují oxid křemičitý, uhličitan vápenatý a kovové prášky.
 • Plniva se používají ve speciálních pryskyřicích pro aplikace, které vyžadují zvýšenou odolnost a pevnost.

6. Modifikátory povrchu:

 • Upravují povrchové vlastnosti pryskyřice, jako je její smáčivost, tření a drsnost.
 • Modifikátory povrchu se používají ke zlepšení přilnavosti pryskyřice k podkladu, ke snížení povrchového napětí a ke změně textury tisku.

7. Přísady pro speciální vlastnosti:

 • Existuje mnoho dalších aditiv, která se do pryskyřice přidávají pro dosažení specifických vlastností, jako je biokompatibilita, vodivost světla, odolnost proti UV záření a zpomalovače hoření.
 • Tyto speciální přísady se používají v pryskyřicích vyvinutých pro konkrétní aplikace.

Vlastnosti pryskyřice:

 • Viskozita: Ovlivňuje tekutost pryskyřice a její schopnost vyplňovat detaily. Nižší viskozita umožňuje lepší detail, ale může vést k delším dobám vytvrzování a náchylnosti k prosakování.
 • Tvrdost: Určuje pevnost a odolnost tisku proti poškrábání a opotřebení. Vyšší tvrdost je žádoucí pro aplikace, které vyžadují odolnost, ale může vést k křehčím výtiskům.
 • Odolnost proti rozpouštědlům: Určuje odolnost tisku vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Vyšší odolnost proti rozpouštědlům je důležitá pro aplikace, které budou vystaveny drsným podmínkám.
 • Rychlost vytvrzování: Ovlivňuje, jak rychle se pryskyřice vytvrzuje pod UV světlem. Rychlejší vytvrzování vede k kratším dobám tisku, ale může vést k nižšímu rozlišení a horšímu povrchovému finiši.
 • Přesnost: Určuje, jak přesně pryskyřice reprodukuje detaily 3D modelu. Vyšší přesnost je důležitá pro aplikace, které vyžadují jemné detaily.

Výběr pryskyřice:

Volba správné pryskyřice pro váš projekt závisí na specifických požadavcích vašeho tisku. Zvažte faktory jako požadovaná detailnost, mechanické vlastnosti, odolnost proti rozpouštědlům, rychlost tisku a kompatibilitu s vaší 3D tiskárnou.

 • Pro detailní a přesné výtisky s dobrou povrchovou úpravou zvolte pryskyřici s vysokou viskozitou a nízkou rychlostí vytvrzování.
 • Pro odolné tisky s dobrou odolností proti rozpouštědlům zvolte pryskyřici s vysokou tvrdostí.

Závěr:

Složení fotocitlivé pryskyřice pro MSLA 3D tisk je komplexní a zahrnuje širokou škálu složek, které ovlivňují vlastnosti a chování materiálu. Pochopení role a funkce těchto složek je nezbytné pro výběr správné pryskyřice pro váš projekt a dosažení optimálních výsledků tisku.

Loading